Základní organizace Svazarmu v Temenici byla založena 23. října 1953, z iniciativy temenických občanů. Členská základna čítala 20 lidí. Postupem doby se naše základní organizace začala věnovat, mimo střelectví i dalším činnostem, jako je klub motoristů /kde naši členové Zatloukal a Gažík v sidecarech získali dvakrát titul Mistr republiky/. Dalšími odvětvími naší činnosti byl rádiově orientační běh, kde jsme získali na mistrovství světa ve Švýcarsku dvě stříbrné medaile. Naši členové se angažovali i v dalších kroužcích a činnostech, jako je modelářství, organizovali a zúčastňovali se Sokolovských a Dukelských závodů branné zdatnosti /dnešní biatlon/. Jednou z významných okruhů naší činnosti bylo ve spolupráci s Okresní vojenskou správou v Šumperku pravidelné zabezpečování předvojenského výcviku branců. Tento předvojenský výcvik byl pro brance povinný. Pro děti a mládež byly zajišťovány branné tábory dětí s pobytem v přírodě ve středisku Rejchartice, za účinné spolupráce s armádou. Děti se zde učili chovat k přírodě. Pobyt v těchto táborech byl zpestřován různými brannými hrami a sportovními aktivitami. Pro občany Temenice, ale i pro ostatní veřejnost byly pořádány různé sportovní a kulturní akce – společenské plesy a zábavy, táborové ohně, lyžování na vlastním lyžařském vleku v Horní Temenici.

Základní organizace Svazarmu Temenice velmi úzce spolupracovala s ostatními složkami v obci – zejména s dobrovolnými hasiči, myslivci, Čs. červeným křížem, Svazem žen, místním zemědělským družstvem a dalšími, při zajišťování kulturních a společenských akcí pro místní občany.

Členové ZO Svazarmu Temenice si z vlastních prostředků v areálu bývalé cihelny v Temenici vybudovali velmi pěknou sportovní střelnici, která do současné doby slouží, včetně zázemí s provozními objekty pro potřebu střelecké sportovní činnosti a ke konání dalších společenských akcí. Základní organizace Svazarmu v Temenici tehdy rozrostla na 470 členů.

Po politických změnách, které odstartoval 17. listopad 1989, svolal Ústřední výbor Svazarmu mimořádný sjezd na den 24. 3. 1990. Na tomto sjezdu bylo rozhodnuto o zrušení Svazarmu a na jeho místě bylo založeno STSČ – Sdružení technických sportů a činností. Z tohoto sdružení se ještě do konce roku odloučila některá sportovní odvětví, jako motoristé, střelci, biatlon, aerokluby a další. Zůstaly ale i takové organizace které měly více sportovních odvětví, které si vybudovaly z vlastních prostředků a prostředků členů svá provozní zařízení a tato zařízení se nemohla dělit. Tyto organizace se sdružily v samostatný svaz a vznikla AVZO TSČ ČR – Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky. Do této asociace se zaregistrovala i temenická základní organizace. Ústředí AVZO sídlí nyní v Kutné Hoře. V temenické AVZO zůstali nakonec jen střelci, s členskou základnou 110 členů. Temenická základní organizace se v současné době zabývá pouze sportovní střeleckou činností, podle národních a mezinárodních pravidel. Jelikož bylo třeba sportovní střelbu prosadit na vrcholovou úroveň, je v Temenici vedle AVZO i sportovně střelecký klub, který spadá pod Český střelecký svaz se sídlem v Praze a který má návaznost na ISSF /International sport shooting federation/ = mezinárodní sportovní střelecká federace, i na Český olympijský výbor a tato organizace pak výhradně zodpovídá za reprezentaci České republiky ve střeleckém sportu.

Aby se sportovní střelectví dostalo na vyšší úroveň, bylo nutné začít u dětí a mládeže, zvýšit účinnost tréninku zejména u této skupiny členské základny a podchytit mládež zavedením, dnes už tradiční, pětikolové soutěže ve střelbě ze vzduchových zbraní pod názvem Šumperská liga mládeže. Této soutěže se zúčastňuje střelecká mládež takřka z celé republiky. Je to jediná střelecká soutěž celostátního významu, která se střílí na otevřené střelnici.

V Šumperku nejsou podmínky pro trénování a pořádání střeleckých soutěží ve střelbě ze vzduchových zbraní v pozdně podzimním, zimním a časně jarním období. Trénuje se na otevřené střelnici, někdy i ve velmi drsných podmínkách a to zejména z jara a na podzim. Zimní tréninky jsou u mládeže zabezpečovány individuálně a to v podmínkách svých domovů za spoluúčasti rodičů. Možná i proto mají naši mladí závodníci těžší možnosti na umístění v halových soutěžích. Z řad našich dětí pak vyrůstají takoví závodníci, jako je například Zuzka Driemerová – Měrková, šestinásobná Mistryně ČR, Jana Zelinková – čtyřnásobná Mistryně ČR, Lenka Inderková – trojnásobná Mistryně ČR a další naši odchovanci, jako jsou Falada, Haloda, Zelinka, Žiška a Satora.

Naši mladí střelci se mimo vrcholových soutěží úspěšně zúčastňují i vícekolových soutěží Českého poháru talentované mládeže. V letošním roce (2013) se této soutěže zúčastnili mladí střelci Beneš Michal ze vzduchové pistole a Ficnarová Iveta ze vzduchové pušky a sportovní malorážky s velmi slušnými výsledky. Beneš Michal a Ficnarová Iveta rovněž s velmi dobrými výsledky reprezentovali Olomoucký kraj na Hrách letní olympiády dětí a mládeže, konané tomto roce ve Zlíně.

Všichni naši mladí střelci kteří již dosahují slušnější výsledky, se podle svých možností zúčastňují i klubových soutěží. V současné době to jsou Beneš Michal, Iveta Ficnarová, Koutný Josef, Tesař Karel.

Činnost naší základní organizace se člení do několika okruhů.

1. Sportovní střelectví a výchova mládeže se zaměřením na střelecký sport

2. Pořádání výcvikových akcí pro policii ČR, městskou policii, celní stráž a ostatní bezpečnostní složky

3. Střelecký výcvik zájmových organizací, jednotlivců a uchazečů o zbrojní průkazy včetně spoluorganizování zkoušek k vydání zbrojních průkazů

4. Spolupráce s dalšími organizacemi a školami i jednotlivci při zabezpečování jejich společenského vyžití

5. Zabezpečování stálé údržby areálu střelnice a dalších prací k zajištění chodu střelnice a k technickému zabezpečení všech sportovních a společenských akcí


Naším prvořadým úkolem je příprava a výcvik sportovních střelců, zejména pak mládeže. Výcvik ve sportovní střelbě je prováděn jednak individuální formou a to převážně u vyspělých sportovních střelců a jednak kolektivně, zejména u sportovní střelecké přípravy dětí a mládeže. Na tomto úseku činnosti dosahujeme velmi dobrých výsledků, které jsou ověřovány na střeleckých soutěžích a to od klubových, přes krajské přebory, až po mistrovství republiky.

S výjimkou dvou závodů organizovaných pro veřejnost jsou všechny námi pořádané soutěže zařazeny do celostátního kalendáře sportovních střeleckých akcí a jejich výsledky slouží pro nominaci střelců na mistrovství české republiky.

Každoročně organizujeme dvě soutěže pro veřejnost a to „Vymetání pavučin” na zahájení střelecké sezony a „Podvlíkačkovou” na závěr střelecké sezony. Obě tyto soutěže se těší velkému zájmu veřejnosti.

Na střelnici v Temenici zajišťujeme výcvikové střelecké akce pro policii ČR, městskou policii, celní stráž a ostatní bezpečnostní složky. I když si tyto složky zabezpečují výcvik podle vlastních výcvikových programů, je nutné na střelnici při výcviku zabezpečit dohled a materiální zajištění – terčový materiál a další technické zařízení, což představuje aktivní účast členů naší organizace při uvedených akcích.

Podle požadavku zájemců je na střelnici v Temenici prováděn výcvik žadatelů o zbrojní průkaz a v termínech po dohodě se zkušebními komisaři Ministerstva vnitra ČR je zabezpečována asistence při zkušebních střelbách.

Dle požadavků jsou zabezpečovány také střelecké závody zájmových organizací – mysliveckého sdružení ve spolupráci s mysliveckým kroužkem Zemědělské školy a Střední zdravotní školy v Šumperku pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty - Okresního mysliveckého spolku Šumperk. Dále jsou zabezpečovány sportovní střelecké soutěže pro Klub vojáků v záloze, setkání rodinných příslušníků přednostů železničních stanic v olomoucké působnosti s provedením střeleckého závodu. Mimo to jsou prováděny instruktáže a střelecký výcvik pro jednotlivce vlastníky zbrojních průkazů podle jejich požadavků na podkladě předchozí dohody.

Na úseku spolupráce s dalšími organizacemi jsou před hlavními prázdninami pořádány střelecké dny pro žáky základních škol v Šumperku. Velkou akcí je "Den policisty", kde mládeži šumperských škol policisté předvádějí ukázky z práce policie ČR. Také pro děti zaměstnanců Okresního ředitelství Policie ČR je podle jejich požadavku pořádán dětský den.

Každoročně probbíhá v areálu střelnice setkání členů klubu šumperských důchodců a to již tradičně s velmi dobrým ohlasem. Prostory střelnice využívají i další společenské organizace jako svaz zahrádkářů při zajištění dětského dne a další. Střelnice je rovněž využívána pro setkání s rodinnými příslušníky členů střeleckého klubu AVZO při různých společenských událostech

Průběžně je nutno věnovat velké pracovní úsilí na opravy, údržbu a úklid objektů a venkovních prostor, výsadbu a údržbu zeleně, péče o technické vybavení střelnice. Velký podíl na zabezpečení naší činnosti mají naši trenéři, rozhodčí, funkcionáři a někteří rodiče, kteří nám pomáhají zabezpečit organizaci závodů a na vlastní náklady se se svými dětmi zúčastňují závodů v jiných lokalitách republiky.

Pro informaci je ještě třeba uvést, že členská základna naší základní organizace AVZO TSČ ČR má v současné době, to je k 15. 3. 2014, celkem 119 členů, z toho 15 mladých členů ve věku do 18ti let.